Ochrana Dát

Podmienky ochrany súkromia
 

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní tovarov a služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Blaguss Slovakia s.r.o., IČO: 35 796 251, so sídlom: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22509/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 2 43 63 72 57, e-mailom na office[at]blaguss[dot]sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: emichalikova@blaguss.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”, Viď čl. 12 až 22 GDPR), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

• poskytovať služby našim zákazníkom;
• plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a 
• chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.


Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

1. Účel spracúvania osobných údajov: Poskytovanie služieb v rámci predmetu podnikania 
Právny základ: Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Súvisiace právne predpisy: Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

2. Účel spracúvania osobných údajov: Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Súvisiace právne predpisy: Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

3. Účel spracúvania osobných údajov: Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
Právny základ: Oprávnený záujem spoločnosti alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Súvisiace právne predpisy: GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

4. Účel spracúvania osobných údajov: Archívne účely, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely
Právny základ: Článok 89 ods. 1 GDPR
Súvisiace právne predpisy: Vo vzťahu k archivácií vo verejnom záujme Zákon o archívoch

5. Účel spracúvania osobných údajov: Personalistika a mzdy
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)
Súvisiace právne predpisy: Zákonník práce, § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

6. Účel spracúvania osobných údajov: Účtovné a daňové účely
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Súvisiace právne predpisy: Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

7. Účel spracúvania osobných údajov: Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Súvisiace právne predpisy: Články 12 až 22 GDPR, článok 33 a 34 GDPR


Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú uskutočňovať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov, zákazníkov a spoločníkov, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania našich nárokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, členom štatutárneho orgánu, našim účtovným, právnym, a iným poradcom, spolupracujúcim spoločnosťami v oblasti cestovného ruchu (najmä cestovné kancelárie a agentúry), a spoločnostiam, ktoré sú súčasťou skupiny BLAGUSS (najmä Blaguss Reisen GmbH, Wien centrála, Blaguss Alps GmbH, Salzburg, a Blaguss Agora Hungary Kft., Sopron), vrátane zamestnancov týchto osôb. 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje? 
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov. 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako zákazník máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. kúpnu zmluvu, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec  našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia 
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.